ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Verzió 1.1.

Hatályos 2021. december 16. napjától

Jelen weboldalt (továbbiakban: Weboldal) kizárólagosan a Legnagyobb Vállalkozás Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-391184; adószám: 27468199-2-42; székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.; továbbiakban: Üzemeltető) üzemelteti.

A Weboldal, mint adatkezelő a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) alapján az alábbi tájékoztatást adja, minden a Weboldalt felkereső személy (továbbiakban: Látogató) részére.

I. Alapvető információk

Név: Legnagyobb Vállalkozás Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-391184
Adószám: 27468199-2-42
Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Képviselők: Borsányi Gábor ügyvezető, Huszár Viktor Dénes ügyvezető
Kijelölt adatvédelmi kapcsolattartó: Huszár Viktor Dénes
Elérhetőség: [email protected]
Adatvédelmi tisztségviselő: -
Adatkezelés címzettje -
Harmadik személyek részére történő hozzáférhetővé tétel Az Üzemeltető kizárólag jogszabályi kötelezettség, bírósági vagy más hatósági felhívás esetében közöl harmadik személyekkel, szervezetekkel személyekkel személyes adatot.

II. Adatkezelések köre

Jogi nyilatkozat

A Weboldal jogi nyilatkozatában meghatározott engedélykérések esetében a Látogató felkeresheti bizonyos engedélyek megadásáért az Üzemeltetőt.

Kezelt adatok köre - E-mail cím - Minden, a felkeresés során önként megadott személyes adat - Az engedélyek megadása kizárólag egyedileg beazonosítható természetes vagy jogi személyek részére történik, így az adatkezelés kiterjed természetes személyek esetében az alábbiakra: név, születési hely és idő, lakóhely, egyén megadott elérhetőségek; jogi személyek esetében: név, cégjegyzékszám, adószám, kapcsolattartó személy(ek) adatai
Adatkezelés célja A szerzői jogi védelem alá eső művek felhasználásának engedélyezéséhez szükséges releváns körülmények feltárása és Az engedélykérő személy megfelelő azonosítása.
Adatkezelés jogalapja Érintett személy önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont) Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítéséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont)
Adatkezelő jogos érdekei: A szerzői jogi védelem alá eső művek felhasználásához tartozó adatok, adatkezelési eljárás jogszerűségének igazolása.
Adatok megőrzésének ideje Érintett személy hozzájárulásnak visszavonásáig és/vagy a jogos érdek fennállásának megszűnéséig.

Kapcsolatfelvétel

Kezelt adatok köre - Minden, a felkeresés során önként vagy esetlegesen kérelemre megadott személyes adat
Adatkezelés célja A kapcsolatfelvétel céljának megismerése, esetleges igények kielégítése, kérdések megválaszolása
Adatkezelés jogalapja Érintett személy önkéntes hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)
Adatok megőrzésének ideje Érintett személy hozzájárulásnak visszavonásáig

Hiperhivatkozások

A Weboldalon elhelyezett hiperhivatkozások olyan harmadik weboldalra mutató hivatkozások, mely oldalakon további adatkezelés valósulhat meg. Az érintett Látogató az érintett oldalon tájékozódhat a felmerült adatkezelés vonatkozásában.

III. Tájékoztatások

Tájékoztatjuk, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérelmezheti, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor azt Ön bármikor jogosult visszavonni.

Tájékoztatjuk, hogy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat: Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9- 11 Honlap: www.naih.hu

Kelt: Budapest, 2021. december 16. napján

1. Állásajánlatokhoz tartozó adatkezelési tájékozató

Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat célja teljes körűen szabályozni a Legnagyobb Vállalkozás Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-391184; adószám: 27468199-2-42; székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.; továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett weboldalon (https://legnagyobbvallalkozas.hu; továbbiakban: Weboldal) megjelenő álláspályázattal kapcsolatban felmerülő adatkezelés teljes körét.

1.1 Adatkezelő megnevezése

Név Legnagyobb Vállalkozás Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-391184
Adószám: 27468199-2-42
Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Képviselők: Huszár Viktor Dénes ügyvezető
Kijelölt adatvédelmi kapcsolattartó: Huszár Viktor Dénes ügyvezető
Elérhetőség: [email protected]
Harmadik személyek részére történő hozzáférhetővé tétel Az Adatkezelő kizárólag jogszabályi kötelezettség, bírósági vagy más hatósági felhívás esetében közöl harmadik személyekkel, szervezetekkel személyekkel személyes adatot.

1.2. Adetkezelés célja

Jelen adatkezelés célja a Weboldalon közvetetten, hiperhivatkozások igénybevételével megvalósuló álláspályázat során a megüresedett állások megfelelő betöltése. Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő minél pontosabb, életszerűbb képet kapjon az Érintettekről, melynek eredményeképpen a számára legmegfelelőbb jelöltet tudja kiválasztani.

1.3. Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli az Érintettről.

1.4. Adatkezelés jogalapja

Minden az Adatkezelő által közvetetten közzétett álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes, melynek eredményeképpen az adatkezelés jogalapja az Érintett személy önkéntes hozzájárulása.

1.5. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a kezelt adatok körét képező személyes adatokat a megüresedett álláshely (vagy más azonos munkakörre, azonos munkafeltételekkel meghirdetett álláshely; továbbiakban együtt: álláshely) betöltéséig kezeli, de legfeljebb 1 évig.

Amennyiben az Érintett visszavonja a jelentkezését vagy visszavonja hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez, akkor az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatkezelésének megszűntetése céljából.

1.6. Adatfeldolgozás

Adatkezelő a legmegfelelőbb jelöltek kiválasztása céljából és a professzionális jelöltkutatás biztosítása céljából adatfeldolgozót vesz igénybe a 2-5. pontban meghatározott adatkezelés céljából.

Név: Docler Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Cégjegyzékszám: 01-09-186181
Adószám: 24856984-2-42
Elérhetőség: [email protected]

2. Kérdőív kitöltéséhez tartozó adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat célja teljes körűen szabályozni a Legnagyobb Vállalkozás Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-391184; adószám: 27468199-2-42; székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.; továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett weboldalon (https://legnagyobbvallalkozas.hu; továbbiakban: Weboldal) közzétett kérdőívvel kapcsolatos adatkezelés teljes körét.

2.1. Adatkezelő megnevezése

Név Legnagyobb Vállalkozás Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-391184
Adószám: 27468199-2-42
Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Képviselők: Huszár Viktor Dénes ügyvezető
Kijelölt adatvédelmi kapcsolattartó: Huszár Viktor Dénes ügyvezető
Elérhetőség: [email protected]
Harmadik személyek részére történő hozzáférhetővé tétel Az Adatkezelő kizárólag jogszabályi kötelezettség, bírósági vagy más hatósági felhívás esetében közöl harmadik személyekkel, szervezetekkel személyekkel személyes adatot.

2.2. Adatkezelés célja

Jelen adatkezelés célja a Weboldalon közzétett kérdőívre az Érintettek által adott válaszok feldolgozásával végzett piackutatás, igényfelmérés, a fentiekkel kapcsolatos statisztika készítése.

Amennyiben az Érintett a kérdőív végén található „Személyes információk” oldalon nem ad meg személyes adatot, akkor a kérdőívre adott válaszok nem kapcsolhatók az Érintetthez és nem minősülnek személyes adatnak, mivel az Adatkezelő az adatfelvétel során egyéb személyhez köthető adatot (pl. IP címet) nem rögzít.

Amennyiben az Érintett a kérdőív végén található „Személyes információk” oldalon személyes adatokat ad meg, akkor a kérdőívre adott válaszok az Érintett által megadott személyes adatokhoz kapcsoltan kerülnek tárolásra, ezért a kérdésekre adott válaszok személyes adatnak minősülnek. A „Személyes információk” kezelése a III.3. pontban meghatározott céllal történik.

A kérdésre adott válaszokat az Adatkezelő statisztikai célból is kezeli. Ennek során a személyes adatok összesítésre kerülnek olyan módon, hogy kapcsolatuk az Érintettel már nem helyreállítható.

2.3. Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő a Weboldalon közzétett kérdőívre az Érintett által adott válaszokat, valamint az Érintett által megadott irányítószámot kezeli az Érintettről.

2.4. Adatkezelés jogalapja

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az Érintett által önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatokra irányul, ezért az adatkezelés jogalapja az Érintett személy önkéntes hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

2.5. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az adatfelvételtől számított 1 évig kezeli. Ezt követően a kezelt adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek.

Amennyiben az Érintett visszavonja hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez, akkor az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatkezelésének megszűntetése céljából.

2.6. Adatfeldolgozás

Adatkezelő a kezelt adatok tárolása, piackutatás, igényfelmérés elvégzése, statisztika készítése céljából adatfeldolgozót vesz igénybe a III.2. pontban meghatározott adatkezelés céljából.

Név: Docler Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Cégjegyzékszám: 01-09-186181
Adószám: 24856984-2-42
Elérhetőség: [email protected]

3. Elérhetőségi adatok kezeléséhez tartozó adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat célja teljes körűen szabályozni a Legnagyobb Vállalkozás Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-391184; adószám: 27468199-2-42; székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.; továbbiakban: Adatkezelő) által üzemeltetett weboldalon (https://legnagyobbvallalkozas.hu; továbbiakban: Weboldal) közzétett kérdőívvel összefüggésben rögzített elérhetőségi adatokkal kapcsolatos adatkezelés teljes körét.

3.1. Adatkezelő megnevezése

Név Legnagyobb Vállalkozás Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-391184
Adószám: 27468199-2-42
Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Képviselők: Huszár Viktor Dénes ügyvezető
Kijelölt adatvédelmi kapcsolattartó: Huszár Viktor Dénes ügyvezető
Elérhetőség: [email protected]
Harmadik személyek részére történő hozzáférhetővé tétel Az Adatkezelő kizárólag jogszabályi kötelezettség, bírósági vagy más hatósági felhívás esetében közöl harmadik személyekkel, szervezetekkel személyekkel személyes adatot.

3.2. Adatkezelés célja

Jelen adatkezelés célja az Érintettel való kapcsolattartás, amelynek során az Adatkezelő felkérheti az Érintetteket a digitalizációval kapcsolatos további kérdőívek kitöltésére, igényfelmérésekben való részvételre, a digitalizációval kapcsolatos akcióterveket közölhet az Érintettekkel és azokról visszajelzéseket kérhet. Az érintett által megadott irányítószám kezelése nem kapcsolattartási, hanem a III.2. pontban meghatározott piackutatási, igényfelmérési, statisztikai céllal történik.

3.3. Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli az Érintettről.

3.4. Adatkezelés jogalapja

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az Érintett által önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatokra irányul, ezért az adatkezelés jogalapja az Érintett személy önkéntes hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

3.5. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az adatfelvételtől számított 1 évig kezeli. Ezt követően a kezelt adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek.

Amennyiben az Érintett visszavonja hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez, akkor az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatkezelésének megszűntetése céljából.

3.6. Adatfeldolgozás

Adatkezelő a kezelt adatok tárolása, piackutatás, igényfelmérés elvégzése, statisztika készítése céljából adatfeldolgozót vesz igénybe a III.3. pontban meghatározott adatkezelés céljából.

Név: Docler Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Cégjegyzékszám: 01-09-186181
Adószám: 24856984-2-42
Elérhetőség: [email protected]

4. Az Érintett által adott javaslattal kapcsolatos személyes adatok kezeléséhez tartozó adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési szabályzat

Jelen adatkezelési szabályzat célja teljes körűen szabályozni a Legnagyobb Vállalkozás Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzékszám: 01-09-391184; adószám: 27468199-2-42; székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.; továbbiakban: Adatkezelő) részére az Érintettek által adott javaslatokra irányuló adatkezelés teljes körét.

4.1. Adatkezelő megnevezése

Név Legnagyobb Vállalkozás Korlátolt Felelősségű Társaság
Cégjegyzékszám: 01-09-391184
Adószám: 27468199-2-42
Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Képviselők: Huszár Viktor Dénes ügyvezető
Kijelölt adatvédelmi kapcsolattartó: Huszár Viktor Dénes ügyvezető
Elérhetőség: [email protected]
Harmadik személyek részére történő hozzáférhetővé tétel Az Adatkezelő kizárólag jogszabályi kötelezettség, bírósági vagy más hatósági felhívás esetében közöl harmadik személyekkel, szervezetekkel személyekkel személyes adatot.

4.2. Adatkezelés célja

Jelen adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő lehetőséget biztosítson az Érintett részére az Adatkezelőre, annak tevékenységére vonatkozó javaslatok megtételére és ezzel kapcsolatban az Adatkezelő visszajelzést adhasson az Érintett részére, illetve további együttműködést kezdeményezzen az Érintettel.

4.3. Kezelt adatok köre

Az Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli az Érintettről.

4.4. Adatkezelés jogalapja

Tekintettel arra, hogy az adatkezelés az Érintett által önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adatokra irányul, ezért az adatkezelés jogalapja az Érintett személy önkéntes hozzájárulása. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja)

Amennyiben az Érintett által önkéntesen rendelkezésre bocsátott személyes adat a személyes adatok különleges kategóriájába tartozik, a különleges adat kezelésének feltétele az érintett kifejezett hozzájárulása.

4.5. Adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő a kezelt személyes adatokat az adatfelvételtől számított 1 évig kezeli. Ezt követően a kezelt adatok törlésre vagy anonimizálásra kerülnek.

Amennyiben az Érintett visszavonja hozzájárulását a személyes adatok kezeléséhez, akkor az Adatkezelő haladéktalanul intézkedik a személyes adatok adatkezelésének megszűntetése céljából.

4.6. Adatfeldolgozás

Adatkezelő a kezelt adatok tárolása, a javaslatok feldolgozása, megválaszolása céljából adatfeldolgozót vesz igénybe a III.4. pontban meghatározott adatkezelés céljából.

Név: Docler Services Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 1101 Budapest, Expo tér 5-7.
Cégjegyzékszám: 01-09-186181
Adószám: 24856984-2-42
Elérhetőség: [email protected]

4. Tájékoztatások

Tájékoztatjuk, hogy az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását kérelmezheti, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Amennyiben az adatkezelés jogalapja az Ön hozzájárulása, akkor azt Ön bármikor jogosult visszavonni az alábbi e-mail címre megküldött levelével: [email protected]

Tájékoztatjuk, hogy panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat:

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9- 11. Honlap: www.naih.hu

Kelt: Budapest, 2021. december 16. napján